چقدر طول مي كشد تا دامنه ثبت شده قابل دسترسي شود؟

Root Folder > Domain Names

به طور معمول حداكثر ظرف 24 ساعت از زمان ثبت، سايت شما قابل دسترسي خواهد بود. البته در بسياري از موارد اين امر تنها چند ساعت طول مي كشد.

Add Feedback