آيا براي ثبت يك دامنه، حتما بايد بسته ميزباني سايت را نيز از شرکت روند تازه تهيه كنم؟

Root Folder > Domain Names

خير. چنين الزامي وجود ندارد و شما مي توانيد به تنهايي دامنه يا دامنه هاي مورد نظر خود را ثبت كنيد. بسیاری از مردم، به خاطر اطمینانی که به "شرکت روند تازه" دارند، ترجیح می دهند که از دامنه های مورد نظر خود را توسط "ouriran" ثبت نمایند.

Add Feedback