آيا براي انتقال دامنه از يك شركت ثبت كننده به "ouriran" و یا برعکس، بايد وجهي بپردازيم؟

Root Folder > Domain Names

"شرکت روند تازه" براي انتقال دامنه هیچ هزينه اي دريافت نمي کند،تنها اگر شما می خواهید به "ouriran" منتقل شود، باید حداقل یکسال دامنه مورد نظر را با ما تمدید نمایید.

Add Feedback