ارسال ایمیل با استفاده از Net. از طریق سایت

Root Folder > Web Hosting

برای ارسال ایمیل از طریق سایت، نیاز دارید که با استفاده از یک اکانت ایمیل به سرویس دهنده ایمیل متصل شده و از این طریق اقدام به ارسال ایمیل نمایید. به این عمل استفاده از SMTP Authentication (تصدیق SMTP ) می گویند.

در زیر نمونه برنامه .Net 1.1 برای فعال سازی تصدیق سرور SMTP Authentication  با استفاده از CDO را ملاحظه می فرمایید:

MailMessage eMail = new MailMessage();

eMail.To = " mailto:joe@example.com";
eMail.From = " mailto:sender@example.com";
eMail.Subject = "hello there";
// Set CC and BCC records here
eMail.Body = bodyText;

if(attachments != null)
{
    foreach(FileInfo fi in attachments)
    {
     MailAttachment att = new MailAttachment(fi.FullName);
     eMail.Attachments.Add(att);
    }
}

// Set SMTP SERVER to send through

eMail.Fields[" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"] = smtpServer;
eMail.Fields[" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport"] = 25;
//1 = Send message using the local SMTP service pickup directory.  2 = SMTP over the network. 
eMail.Fields[" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"] = 2; 

// Set SMTP Authentication credentials

if (smtpAuthUserName != null && smtpAuthUserName.Length > 0 && smtpAuthPassword != null)
{
    eMail.Fields[" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate"] = 1;
    eMail.Fields[" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername"] = smtpAuthUserName;
    eMail.Fields[" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword"] = smtpAuthPassword;
}

SmtpMail.Send(eMail);

Add Feedback