روند تازه از چه نرم افزاری برای برپایی سرور مجازی استفاده می کند؟

Root Folder > VPS - Virtual Private Servers

به طور کلی با نرم افزار VMWARE این کار را انجام می دهد، ولیکن به تازگی از سیستم عامل windows 2008 Datacenter نیز برای ارائه VPS استفاده می کند.

Add Feedback