آیا برای دامنه های .ir هم می توان ssl تهیه کرد؟

Root Folder > SSL

آری،روند تازه با استفاده از شرکت های معتبر اروپایی برای دامنه های .ir نیز SSL ارائه می کند. فقط فرآیند صدور این SSL کمی بیشتر طول می کشد.

 

Add Feedback