چگونه collation یک بانک اطلاعاتی را تغییر دهیم؟

Root Folder > SQL Server

برای اینکار یک querry روی database اجرا می کنیم:

change collation

 

use host465

go

alter database host465 collation arabic_ci_ai

go

 

Add Feedback