چگونگی تغییر object owner در SQL Server

Root Folder > SQL Server

ابتدا query analyzer  را روی بانک اطلاعاتی مورد نظر باز فرمایید. دقت فرمایید که خروجی آن به فایل ( و نه بانک اطلاعاتی تنظیم شود( (Query/result in text . آنگاه این query را اجرا فرمایید:

SELECT 'EXEC(''sp_changeobjectowner @objname = '''''+ ltrim(u.name) + '.' + ltrim(s.name) + '''''' + ', @newowner = dbo'')'

FROM sysobjects s, sysusers u

WHERE s.uid = u.uid AND u.name <> 'dbo' AND xtype in ('V', 'P', 'U')AND u.name not like 'INFORMATION%'

order by s.name

 

حالا خروجی مربوطه را که روی صفحه مانیتور مشاهده فرمایید، کپی فرمایید و دوباره در query analyzer اجرا نمایید؛ با این تفاوت که این بار خروجی query مستقیما بر روی database اجرا می گردد(Query/result in grid ).
توجه داشته باشید که می توانید بجای DBO در مقابل قسمت newowner ، نام دلخواه مورد نظر خود را وارد فرمایید.

Add Feedback