چگونگی تست تنظیم های DNS

Root Folder > Dedicated Servers - Linux

ابزارهای Online زیادی برای تست تنظیم های DNS وجود دارد که در اینجا به چند نمونه اشاره می کنیم:

http://www.pingability.com

http://www.pweb.cz/en/dns-test/

http://www.intodns.com/

http://dnsstuff.com

Add Feedback