خطای برگشت ایمیل 554 Message not allowed - [320]

Root Folder > Emails - Mail Severs

Failed Recipient: XXXXX@yahoo.com
Reason: Remote host said: 554 Message not allowed - [320]

اگر شما این پیغام خطا را بعد از فرستادن ایمیل از رایانه خود دریافت می کنید، دلیل آن این است که تاریخ رایانه شما جلوتر از زمان حال است! تاریخ آن را اصلاح کنید و ایمیل را را دوباره بفرستید .

Add Feedback